1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Chế tác kim cương

Cut (chất lượng chế t c) Chất lượng chế t c phản nh qu tr nh chế t c vi n kim cương từ dạng th ban đầu th nh một vi n kim cương ho n thiện. Nếu chế t c kh ng đẹp th gi trị của vi n kim cương c thể giảm đi rất nhiều. - H nh dạng: h nh d ng chung của vi n kim

Do you want a customized solution?

CONTACT US
toTop
Click avatar to contact us
Hi,may I help you with products, price, etc?
Chat Online